T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Nasıl Proje Hazırlayabilirim?


PROJE NEDİR?


Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilintili amaç ve hedefleri olan, uygulanması durumunda birtakım ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.


BİLİMSEL BİR PROJE NELERİ KAPSAR?


•Gözlem yaparak bilgi toplanmasını,

• Elde edilen bilgilerin düzenlenmesini,

• Bilgiler arasındaki neden–sonuç ilişkisinin incelenmesini,

• Bilgilerin ve sonuçların gelecek nesillere aktarılmasını kapsar.PROJE İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?


• Proje konusuna karar verme,

• Zaman şemasını oluşturma,

• Aktiviteleri planlama,

• Değerlendirme planı hazırlama,

• Projeyi başlatma,

• Projeyi tamamlama,

• Projeyi sunma,

• Projeyi işletime alma şeklindedir.
PROJE PLANLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?


• İlginç ve ilgi alanına uygun bir fikir seçilmesi

Gerçekten beğenilen bir konu seçildiğinde, literatür araştırması, danışma ve projenin yürütülmesi gibi aşamalarda daha iyi şekilde motive olunmasını sağlar.


• Tamamlanma süresi dikkate alınarak proje seçimi yapılması

Çalışma şartları ve proje birbiri ile uyumlu olmalı ve önceden planlanan süre içerisinde tamamlanmaya uygun olmalıdır.


Özel malzeme, imkan ya da kaynak ihtiyacı olduğunun belirlenmesi

Konuya karar vermeden önce, projeyi başarıyla bitirmek için, öncelikle bir ihtiyaç analizi yapılmalı ve proje buna göre planlanmalıdır.


Konunuzun zorluk derecesi

Literatürü anlamak, rapor yazmak veya projeyi bitirmek için, seçilmiş olan alanda yeterli bilgiye sahip olunmalıdır. Konu öncelikle kısaca araştırılmalı, literatür taraması yapılmalıdır. Konunun anlaşılması zor ise başka bir konu seçilmeli/konu genelleştirilmeli ve/veya basitleştirilme yoluna gidilmelidir.BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA BASAMAKLARI NELERDİR?


• Verilen alanda araştırılabilir bir problem konusu oluşturulması,

• Problemin araştırılabilir hale dönüştürülmesi,

• Proje amacının belirlenmesi,

• Proje araştırma metodolojisinin oluşturulması,

• Toplanan verilerin analiz edilmesi,

• Sonuç ve önerilerin yazılması şeklindedir.


Proje Konusunun Seçimi

• Proje; ilgi çekebilecek, üzerine düşünmeye imkan sağlayacak, merak edilen konulardan seçilmelidir.

• Farklı fikirler not edilmeli, en iyi biçimde gerçekleştirilebilecek ve en çok ilgi gören konu seçilmelidir.

• Projenin gerekçesi, amaçları ve hedefleri belirlenmelidir. ‘Bu proje neden desteklenmelidir?’ sorusuna cevap verilebilmelidir.


Bilgilerin Toplanması

Proje yazılacak konu ile ilgili mümkün olabilecek her türlü kaynaktan bilgi toplanmalıdır. Öncelik olarak literatür taraması ile başlanmalıdır. Proje konusu ile ilgili her türlü yazılı/yazısız materyal işlev sağlayacaktır. Bu aşamada projenin en iyi nasıl sunulabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


Bilimsel Yöntem

Bir hipotez oluşturulmalı ve bu hipotezi  nasıl test edileceği, hangi materyallerin kullanılabileceği, ne tür ölçümler yapılabileceği saptanmalıdır. Sonuca ulaşmayı sağlayacak en etkili ve en kolay metodun belirlenmesi  temel hedef olmalıdır.


Veri Toplama Yöntemleri

Önce araştırma yöntemi belirlenmelidir. Gözlem, anket, ölçüm, deney, kaynak taraması gibi sonuca ulaşmada en etkili metot belirlenmelidir.

İzlenecek olan yol deneysel yöntem ise, değişkenler belirlenmelidir ve deneyin kontrollü olarak yapılmasına dikkat edilmelidir. Bir hatanın varlığı durumunda, bu yöntem hatanın nerde olduğunu saptamaya yardımcı olacaktır.

Hataların her zaman olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bilim sabır ve sebat gerektirir. Bilimsel yöntemin doğru uygulandığından emin olunmalıdır, böylece sonuca ulaşmak daha kolay olacaktır.


 Verilerin Düzenlenmesi

Elde edilen veriler sınıflama yöntemi kullanılarak gruplandırma yapılmalıdır.

Bu verilerin ışığında sonuçlar; tablo veya grafik yoluyla gösterilebilir.


Yapılanların Gösterilmesi

Çalışma karmaşık olmamalıdır. Okuyan birinin kolayca anlayabileceği şekilde dizayn edilmelidir.


Raporun Yazılması

Proje süreci, neyin amaçlandığı ve nasıl çalışıldığı anlatılmalıdır. Rapor yazma kurallarına ve sırasına uyulmalıdır.


Sunum

Elde edilen bilgiler, sunum yoluyla diğer insanlara aktarılmalıdır.


BİLİMSEL PROJE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NASIL YAPILIR?


Bilimsel Proje Raporu İçeriği

1. Başlık

2. İçindekiler

3. Özet

4. Giriş

5. Yöntem (Metod)

6. Bulgular

7. Sonuç

8. Öneriler

9. Kaynaklar

10.Katkıda Bulunanlar


Bilimsel Proje Raporu İçeriği

Başlık

•Öncelikle başlığın uzun olmamasına dikkat edilmelidir. Başlık, anahtar kelimeleri içermelidir, anlaşılır ve öz olmalıdır. Probleme dair ipuçları vermelidir.


İçindekiler

•Ana başlıklara dair bilgi veren ve bu başlıkların raporda kaçıncı sayfadan başladıklarının yazıldığı bölümdür.


Özet

•Özet kısa tutulmalıdır. Mümkünse bir sayfayı geçmemelidir. Söz konusu projeye neden ihtiyaç duyulduğu, amacı, kurulan hipotez, kullanılan yöntem ve elde edilen bulgular  yazılmalıdır.


Giriş

 •Bu projeye neden karar verildiği ve projenin amacı bu bölümde ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Hipotez ve literatür taramaları da bu bölümde yer almalıdır.


Yöntem (Methot)

•Proje yazma süresince kullanılan tüm veri toplama ve analiz yöntemlerine bu bölümde yer verilmelidir. Uygulanan anketler, ölçümler, deneyler; bunların hangi şekil ve şartlarda yapıldığı detaylı bir şekilde yazılmalıdır.


Bulgular

•Araştırma neticesinde elde edilmiş olan veriler, herhangi bir yorum katılmadan okuyucuya sunulmalıdır. Tablo, grafik ve şamalardan yardım alınırsa daha anlaşılır olmaya olanak sağlar.


Sonuç

•Hipotezin doğruluk düzeyi, sorulan soruya cevap bulunup bulunamadığı gibi bilgilerin yer aldığı bölümdür. Elde edilen sonuca yorum yapılması ve değerlendirme de bu bölümde yer alır.


Öneriler

•Araştırma sonuçlarının ışığında ve literatür taramalarına göre önerilerde bulunmaya dikkat edilmelidir. Araştırma sonuçlarının kimin işine yarayacağına, nerede kullanılabileceğine dair sorulara cevap verebilmelidir.


Kaynaklar

•Proje yazımı boyunca faydalanılan tüm kaynaklara bu bölümde yer verilmelidir. Standart bir gösterim şeklinden faydalanmalıdır. Kaynak yazımı konusunda bir kısıtlama yoksa, APA stili kaynak gösterimi kullanılmalıdır.


Katkıda Bulunanlar

•Projeye herhangi bir şekilde katkıda bulunan kişi ya da kurumlara bu bölümde teşekkür edilir.