T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

İl Eğitim Tarihi Müzeleri

PROJENİN ADI

İl Eğitim Tarihi Müzeleri

PROJENİN KONUSU VE UYGULAMA DÜZEYİ

Gençlerin; millî, manevî ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; eski ve yeni sanat ve kültür eserleri, müze ve anıtlar gibi millî değerlerimizi tanıyan, bugünkü yaşantıları ile geçmiş yaşantılar arasında nesneler arasında bağlantı kurarak geçmişini öğrenen ve bugünle bağlantı kurarak mantık ve beğeni duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Okul Müzeleri Yönetmeliği çerçevesinde her ilde bir “Eğitim Tarihi Müzesi” oluşturulması planlanmıştır

PROJEDEN SORUMLU BAŞKANLIK

Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

PROJENİN BÜTÇESİ / KAYNAK

Proje maliyetini her il müdürlüğü kendi karşılayacaktır.

PROJENİN AMACI

Gençlerin; millî, manevî ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; eski ve yeni sanat ve kültür eserleri, müze ve anıtlar gibi millî değerlerimizi tanıyan, bugünkü yaşantıları ile geçmiş yaşantılar arasında nesneler arasında bağlantı kurarak geçmişini öğrenen ve bugünle bağlantı kurarak mantık ve beğeni duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Okul Müzeleri Yönetmeliği çerçevesinde her ilde bir “Eğitim Tarihi Müzesi” oluşturulması planlanmıştır

HEDEF GRUP

Proje ile il merkezlerinde kuruluş tarihi en eski lisede eğitim tarihi müzesi kurulacaktır. Projenin öncelikli hedef kitlesi Genel Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında öğrenim gören öğretmen ve öğrenciler olmakla birlikte, eğitim kurumlarının bütün öğrenci ve öğretmenlerinin yanı sıra ildeki halk da projenin hedef kitlesi arasındadır

PROJENİN SÜRESİ

1 yıl

İŞ BİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

İl Millî Eğitim Müdürlükleri

PROJE FAALİYETLERİ
 • “Eğitim Tarihi Müzesi” kurulması ile ilgili yazının il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi.
 •  İl Değerlendirme Komisyonun (Millî eğitim müdürü/müdür yardımcısı başkanlığında, 1 Türk dili ve debiyatı, 1 tarih, 1 görsel sanatlar, 1 sanat tarihi öğretmeninden) oluşturulması.  “Eğitim Tarihi Müzesi” oluşturulacak il merkezinde bulunan ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ÖZET BİLGİ FORMU Ortaöğretim Genel Müdürlüğü | tarihi en eski lisenin belirlenmesi.
 • İl Eğitim Tarihi Müzesi oluşturulması için belirlenen tarihi lisede müze olarak kullanılacak yerin belirlenmesi.
 • Okul sayım ve değerlendirme komisyonlarının kurulması.
 • İl Eğitim Tarihi Müzesi oluşturulması için belirlenen tarihi lisede müze olarak kullanılacak mekânın düzenlenmesi.
 • Müzeler Haftası’nın (18-24 Mayıs) il genelinde geniş katılımlı etkinlik ve faaliyetlerle kutlanması.
 • İl genelinde bulunan eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan; evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, video film, film şeridi, dia, eğitim araç ve gereçleri, özellikle geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri ile objelerin tespit edilmesi.
 • “Eğitim Tarihi Müzesi” kuruluşu ile ilgili gerekli yazışmaların, iş ve işlemlerin yapılması.
 • Müzede sergilenecek eserlerin envanter kayıtlarının yapılması.
 • Müze çalışma planının yapılması ve il genelindeki okullara duyurulması.
 • İl genelindeki öğrenci, öğretmen ve velilerin geniş katılımıyla “İl Eğitim Tarihi Müzesi” açılışının yapılması.
 •  “İl Eğitim Tarihi Müzesi” tanıtım bilgilerinin Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilmesi
 • İl Eğitim Tarihi Müzeleri kitabının yayımlanması ve il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi.
 • İl genelinde bulunan müzelerin öğrenci ve öğretmenler tarafından ziyaret edilmesi için gerekli planlamaların, duyuruların ve izin işlemlerinin yapılması.  
 • Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik olarak yaratıcı drama ve müze eğitimi seminerlerinin düzenlenmesi.
 • Müzelerde işlenecek derslerin, ünite ve kazanımların öğretim yılı başında yapılacak İl Zümre Başkanlar Kurulu’nda belirlenmesi, okul zümrelerine duyurulması, ünitelendirilmiş yıllık ders planlarına işlenmesi, müzelerde işlenen derslerin eğitim öğretime katkısı ile ilgili okul raporlarının öğretim yılının son haftasında il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi.

PROJEDEN BEKLENEN YARAR
 • Proje yoluyla ülke genelinde, tüm illerde müzelerin önemi konusunda başta eğitim camiamız olmak üzere toplumda farkındalık oluşturulması ve müzelerin okulların yaşayan bir birimi ve etkin bir öğrenme ortamı hâline getirilmesi için il genelinde eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan; evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber broşür, katalog fotoğraf, video film, özellikle geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri ile objelerin görünürlüğü yüksek olacak şekilde bir mekân düzenlemesi yapılarak sergilenecektir.