T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Görevler

Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığının Görevleri

a) Genel Müdürlüğe bağlı okullar başta olmak üzere ortaöğretime yönelik araştırma, planlama ve
geliştirme çalışmaları yapmak,


b) Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerini plânlamak ve
uygulamak,


c) Ortaöğretim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izlemek ve sonuçlarını
değerlendirmek,


ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim projeleri hazırlamak ve
uygulamak,


d) Görev ve sorumluluk alanı kapsamında uygulamaya yönelik hususlarda ilgili birim ve şahısları
bilgilendirmek,


e) Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen ve kamuoyu ile paylaşılmasında fayda görülen proje, tanıtım
toplantısı, imza töreni ve basın kuruluşlarına duyurusunun yapılması istenilen her çalışma/faaliyet için
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine iletilmek üzere hazırlanan bilgi notu/haber metnini Özel Büroya
bildirmek,


f) Bakanlık üst politika belgelerinde Genel Müdürlük görev alanı ile ilişkilendirilen hedefler
doğrultusunda çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,


g) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Çalışma Programında yer alan ve sorumlu olduğu politika, strateji,
öncelik ve tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütmek,


ğ) Ortaöğretime yönelik düzenlenecek sempozyum, kongre, panel, konferans, kurs, seminer, çalıştay,
toplantı ve benzeri faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bu kapsamda ilgili kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde
işbirliği yapmak, bu tür çalışmalara katılmak,


h) Eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar ile Millî Eğitim Kalite Çerçevesi kapsamında
başkanlık görev, yetki ve sorumluluk alanındaki iş ve işlemleri yapmak,


ı) Görev ve sorumluluk alanı kapsamında etik davranış ilkelerinin uygulanmasını sağlamak,
i) Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artırıcı çalışmalar yapmak,


j) Daire Başkanlığının görev alanı kapsamında; soru önergelerini cevaplandırmak, CİMER, BİMER, MEB
Bilgi Edinme, Alo 147 ve e-posta yoluyla gelen başvuruları takip etmek, değerlendirmek,
cevaplandırılmasını sağlamak veya ilgili daire başkanlıklarına yönlendirmek,


k) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.​​​​​​​