T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Ortaöğretimde (IPA-II) Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi


Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında desteklenmek üzere kabul edilen proje ile ortaöğretimde öğrencilerin okula aidiyet duygularının geliştirilmesi, okul ortamlarının cazip hale getirilmesi, okuldaki motivasyonlarının iyileştirilmesi ve öğretmen-öğrenci etkileşiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak devam ve okullaşma oranlarının artırılması hedeflenmektedir.


İBBS-I düzeyinde en yüksek sınıf tekrarı ve devamsızlık oranına sahip 14 ilde 50 okulda uygulanacak olan projenin süresi 30 aydır.


Mevcut durumda, IPA II projeleri başvuru süreci kapsamında Operasyon Tanımlama Belgesi tamamlanarak AB Türkiye Delegasyonuna iletilmiş olup doküman Delegasyonun geri bildirimleri doğrultusunda revize edilmektedir.


IPA II Dönemine yönelik Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan operasyon teklifi İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektöründen sorumlu Program Otoritesi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından önceliklendirilen operasyon teklifleri arasında yer almıştır.


Bu çerçevede, IPA II projeleri başvuru süreci kapsamında Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "Operasyon Tanımlama Belgesi" onaylanmıştır.


Halihazırda, projenin mal alımı ve hizmet alımı bileşenleri kapsamında ihale şartnamelerinin hazırlanması süreci devam etmektedir.


Genel Müdürlüğümüz ile UNICEF iş birliğinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve örgün eğitim dışına çıkma riski taşıyan öğrencilere yönelik olarak farklı ülkelerde gerçekleştirilen önleyici, müdahale edici ve telafi edici çalışma örneklerini ve uluslararası politika, model ve uygulamaları içeren bir araştırma raporu hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.


EĞİTİM, İSTİHDAM ve SOSYAL POLİTİKALAR


IPA’nın 2014-2020 döneminde, “Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar” Sektörü için, Türkiye’nin eş finansman sağladığı AB fonlarının kullanılacağı öncelik alanları, coğrafi bölgeler, fonların kullanımı için öngörülen koşullar, önceliklere ayrılan miktarlar ve genel itibarıyla fonların kullanımı için gerekli yapılar, “Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı”nda (İKGSOP) yer almaktadır.


Bu Programın öncelikli amacı, Türkiye’nin Avrupa sosyal modeli yolundaki ilerlemesini ve ülkenin İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika alanlarında AB müktesebatı ile uyumunu arttırmaktır. Ulusal makamlar ve AB tarafından paylaşılan teşhislere uygun olarak İKGSOP, Aksiyon olarak formüle edilmiş dört genel hedefe sahiptir:


1. İnsana yakışır işleri geliştirmek, istihdamı arttırmak, politika yapma ve uygulama süreçlerini güçlendirmek.

2. Sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen, istihdama hazırlayan, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları ölçüsünde eğitim almasına olanak tanıyan, esnek, şeffaf, yenilikçi ve kalite temelli bir eğitim sistemi kurmak.

3. İstihdam, sağlık ve sosyal koruma hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve kamu hizmetlerine erişimde engellerin ortadan kaldırılması yoluyla dezavantajlı kişilerin içerilmesi.

4. İKGSOP’un etkin uygulanması yoluyla Türkiye’yi Avrupa Sosyal Fonu yönetimine hazırlamak.


Programın hazırlanmasında belirlenen program stratejisine göre İKGSOP: TR- AB politikalarının kesişim noktalarında destekler sağlayan;


- İlgili sektörde politikaların, hizmetlerin ve kapasitenin yeterli olduğu alanlarda kişilerin bunlardan faydalanabilmesine yardımcı olan (erişim odağı);


- İlgili sektörde politikaların, hizmetlerin ve kapasitenin ihtiyaçlara göre yetersiz kaldığı alanlarda bu açığı gidermeye odaklanan (kapasite odağı);


- Ayrıca, (i) İnsana Yakışır İşler» ve (ii) «Hayat Boyu Öğrenme, Uyum Yeteneği, Yeterlilikler» gibi iki tematik ve yenilikçi alanda yapılacak çalışmaları destekleyen

bir belge olarak tasarlanmıştır.


İKGSOP, amaçlarını (i) istihdam, (ii) eğitim, (iii) sosyal politika, (iv) teknik yardım olarak belirlenen dört ana başlık (aksiyon) altında yer alan çalışmaları destekleyerek gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu aksiyonlar kendi içinde toplam 9 aktiviteye ayrılarak müdahale alanları belirginleştirilmiştir.


AKSİYON I: İSTİHDAM


Bu aksiyon aşağıdaki aktiviteler yoluyla istihdam kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır:

- İnsana yakışır işlerin desteklenmesi (Aktivite I.I)

- İstihdamın ve istihdam edilebilirliğin desteklenmesi (Aktivite I.II)

- Daha iyi hizmetler için politika yapma ve uygulama süreçlerinin geliştirilmesi (Aktivite I.III)

- AB müktesebatı ve politikaları ile uyumAKSİYON II: EĞİTİM


Bu aksiyon aşağıdaki aktiviteler yoluyla insan kaynaklarına yatırım yapmayı amaçlamaktadır:


- Eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması (Aktivite II.I)

- Herkesin eğitime erişimi sağlanarak eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi (Aktivite II.II)

- Ulusal Yeterlilikler Sisteminin güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme ile uyum yeteneğinin geliştirilmesi (Aktivite II.III)

- AB müktesebatı ve politikalarıyla uyumAKSİYON III: SOSYAL POLİTİKA VE İÇERME


Bu aksiyon aşağıdaki aktiviteler yoluyla sosyal içermeyi desteklemeyi ve yoksullukla mücadele etmeyi amaçlamaktadır:


- Kapsamlı sosyal politika ve içerme için altyapı oluşturmak amacıyla politika yapıcıların ve hizmet sağlayıcıların kapasitelerinin geliştirilmesi (Aktivite III.I)


- Dezavantajlı kişilerin sosyal koruma hizmetlerine ve iş gücü piyasasına erişimini kolaylaştırmak ve ayrımcılıkla, dışlanmayla ve yoksullukla mücadele (Aktivite III.II)


- AB müktesebatı ve politikaları ile uyum