T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Ortaöğretime Uyum Programı


PROJENİN ADI

Ortaöğretime Uyum Programının Zenginleştirilmesi

PROJENİN AMACI

Ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerinin, eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması yoluyla öğrencilerde aidiyet duygusunun geliştirilmesi, okulun anlamlı ve değerli bir parçası olduklarına dair inançlarının kuvvetlendirilmesi ve akademik başarılarının artırılması amaçlanmaktadır.

HEDEF GRUP

Genel Müdürlüğümüze bağlı okullara yeni kayıt yaptıran hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri, pansiyonda kalan öğrenciler ile bu okullarda görev yapan rehber ve sınıf rehber öğretmenleri projenin hedef grubunu oluşturmaktadır.

UYGULAMA DÜZEYİ

81 il

PROJENİN SÜRESİ

2016-2018

İŞ BİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

UNICEF (MEB-UNICEF Eğitim Programı 2016-2017 Dönemi İki Yıllık Çalışma Planı)

PROJE FAALİYETLERİ
  • İBBS-1 düzeyinde 12 bölgeden pansiyonlarda görev yapan yönetici, rehber öğretmen, belletici öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla Ortaöğretime Uyum Programı kapsamında pansiyonlu okullarda okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla taslak etkinliklerin geliştirilmesi,
  • Mevcut Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu’nda yer alan tema ve etkinliklerin incelenerek zenginleştirilmesi,
  • Ortaöğretime Uyum Programı video eğitim setinin hazırlanması,
  • Zenginleştirilmiş Ortaöğretime Uyum Programı’nın 81 ile dağıtılması ve video eğitim setinin online ortamda paylaşılması,
  • Genel Müdürlüğümüze bağlı liselerde Ortaöğretime Uyum Programı’nın uygulanması,
  • Programın yaygınlaştırılması, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi.PROJEDEN BEKLENEN YARAR
  • Veli ve öğrencinin okula ilişkin bilgilendirilmesi,
  • Öğrencilere uyumu kolaylaştıran becerilerin kazandırılması,
  • Öğrencilerin akademik ve mesleki gelişiminin desteklenmesi,
  • Önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında öğrencilerin devamsızlık, sınıf tekrarı ve örgün eğitim dışına çıkma oranlarının azaltılması beklenmektedir.

GEÇİŞ / UYUM PROGRAMLARI NEDİR?


Geçiş, “herhangi bir durumdaki değişme, intikal” (Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük) ya da “bir durumdan, bir yerden ya da bir aşamadan diğer bir duruma, bir yere ya da bir aşamaya geçmek” (The Free Dictionary) olarak tanımlanır.


Geçiş/uyum programları ise herhangi bir okuldan ya da sınıftan diğerine geçişi kolaylaştırmak için tasarlanan etkinlikler ve uygulamalardan oluşan bir programdır. Diğer bir deyişle, geçiş programları, öğrencileri bir üst sınıf ya da eğitim kurumuna hazırlayan, öğrencilerin uyumunu kolaylaştırarak geçişin getirdiği sorunları en aza indirgemeye çalışan programlardır. Bu uygulamalar özellikle, öğrencilerin ait olmama ve tanınmama (fark edilmeme) duygularını azaltmak ve başarıyı arttırmak için geliştirilirler.


ÜLKEMİZDE ORTAÖĞRETİME UYUM PROGRAMINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?


UNICEF’in desteğiyle MEB tarafından “Ortaöğretimde sınıf tekrarı ve okul terk sebepleri” ve “14-18 yaş grubunda olup örgün eğitim dışında olan çocukların eğitim ve çalışma durumları ile ihtiyaçlarının belirlenmesi” araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalardan elde edilen
bulgulara göre, sınıf tekrarı yapan öğrencilerin % 74’ü 9. sınıf öğrencileri ve 9. sınıfta okul terk edenlerin oranı % 28’dir. 


“Ortaöğretimde sınıf tekrarı ve okul terk sebepleri” araştırması kapsamında yapılan görüşmelerde bir öğrenci ve öğretmenin okula uyum sağlama ile ilgili ifadelerinden seçilen örnekler
aşağıda yer almaktadır:


“İlk iki ay okula alışamadım herkes ilk günden arkadaş buldu, ben bulamadım hem onun sıkıntısı…”(Öğrenci)


“Uyum sorunu ve aile problemleri… Sevdiklerinden ve çevresinden ayrılmak bir dönemlik de
(dokuzuncu sınıfın ilk dönemi) olsa öğrencinin performansını etkilemektedir…”(Öğretmen)


Özellikle 9. sınıf döneminde akademik başarısızlık ve okulu terk etme gibi sorunların yoğunlukla yaşandığını ve öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasında ve okula bağlılıklarının geliştirilmesinde okula uyum sağlama sürecinin önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim bu araştırma sonucunda geliştirilen politika önerilerinden biri de liseye yeni başlayan öğrencilere yönelik okula uyum programının geliştirilmesidir. Bu noktadan hareketle MEB ve UNICEF arasında imzalanan 2013 Yılı Çalışma Planı’nda ortaöğretim çağındaki çocuklar için bir uyum programı geliştirilmesi ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik gerekli
eğitimlerin verilmesi planlanmıştır. 


Uyum programında aşağıdaki etkinlikler bulunmaktadır;


1. TANIŞMA ETKİNLİKLERİ (11 alt etkinlik bulunuyor.)


2. OKUL TANITIM VE HOŞ GELDİNİZ ETKİNLİKLERİ (12 alt etkinlik bulunuyor.)


3. KURALLARA VE YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ (5 alt etkinlik bulunuyor.)


4. UYUMU KOLAYLAŞTIRAN SOSYAL BECERİLERİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK ETKİNLİKLER (10 alt etkinlik bulunuyor.)


5. AKADEMİK VE MESLEKİ GELİŞİMİ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER (11 alt etkinlik bulunuyor.)


6. KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ EĞİTİM ORTAMININ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ETKİNLİKLER (7 alt etkinlik bulunuyor.)


7. BUZ KIRICILAR / ISINMA ETKİNLİKLERİ (10 alt etkinlik bulunuyor.)


8. VELİ ETKİNLİKLERİ (3 alt etkinlik bulunuyor.)


Ortaöğretime Uyum Programı ile;


- Ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9. sınıf öğrenci ve velilerinin eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi,


- Öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi,


- Öğrencilerin okulun anlamlı ve değerli bir parçası olduklarına dair inançlarının kuvvetlendirilmesi ve akademik başarılarının artırılması,


- Öğrenciler için koruyucu ve destekleyici eğitim ortamının oluşturulması,


- Ortaöğretim düzeyinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve örgün eğitim dışına çıkma oranlarının azaltılması amaçlanmaktadır.