T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi ETCEP

PROJENİN ADI

EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (ETCEP)

PROJENİN AMACI

Tüm toplumu kapsayacak şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda ulaşılmaya çalışılan genel hedef; okullarda kız ve erkek öğrenciler için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm eğitim sektöründe eşitlikçi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın yaygınlaştırılmasıdır.

HEDEF GRUP

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde öğrenci, veli, öğretmen ve eğitim öğretim süresinde görev alan tüm personel projenin hedef grubudur.

UYGULAMA DÜZEYİ

Proje; Erzurum, Batman, Samsun, İzmir, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Karaman, Trabzon ve Sivas illerinde uygulanmıştır. 10 pilot ilden belirlenen 40 pilot okul arasında 3’ü özel okul olmak üzere 13 lise, 14 ortaokul, 10 ilkokul ve 3 anaokulu yer almaktadır.

PROJENİN SÜRESİ

24 Ay

PROJE FAALİYETLERİ
  • Okullar için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik, okuldaki eğitim-öğretim personeli ve idari personel için kılavuz ve değerlendirme aracının hazırlanması ve bu aracı kullanma kapasitesinin geliştirilmesi,
  • Tüm eğitim sektöründe eşitlikçi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımının yaygınlaştırılması konusunda MEB’in kapasitesinin geliştirilmesi,
  • Merkezi ve yerel kampanyalar aracılığı ile öğrencilerin, ebeveynlerin, eğitim-öğretim personeli ve idari personelin eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarının artırılması.


PROJEDEN BEKLENEN YARAR
  • Okulda bulunan tüm personel için rehber niteliği taşıyan ve değerlendirme aracı olarak kullanılacak yeterli uygulama kapasitesine sahip bir “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları” geliştirilmiştir.
  • Toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşım ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten unsurların eğitim sistemine dâhil edilmesine katkı sağlayacak çıktılara ulaşılmıştır.
  • Medya kampanyaları ve yerel düzeyde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öğrenci, öğretmen, veli ve diğer personelin farkındalığı arttırılmıştır.